• wyjeżdżamy z Holandii codziennie
 • wyjeżdżamy z Polski codziennie
 • co 6 przejazd 50% taniej
 • od 60€ - 260 zł
 • Obsługiwane kraje

  • Holandia
   • cały kraj
  • Niemcy
   • brandenburgia
   • brema
   • dolna saksonia
   • hesja
   • nadrenia północna-westfalia
   • saksonia
   • saksonia - anhalt
   • turyngia
  • Polska
   • dolnośląskie
   • lubuskie
   • łódzkie
   • opolskie
   • śląskie
 • PRZEWÓZ OSOBY

  • Polska - Niemcy | Niemcy - Polska
   • 60,- [EURO]
   • 260,- [PLN]
  • Polska - Holandia | Holandia - Polska
   • 60,- [EURO]
   • 260,- [PLN]
 1. CENY I REZERWACJA

  • Cenę za przejazd i termin jej obowiązywania określa przewoźnik.
  • Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na 24 godziny przed planowaną datą przejazdu
  • Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy.
  • Zmiany terminu podróży będą uwzględniane przez przewoźnika w miarę możliwości rezerwacyjnych (posiadania wolnych miejsc w pojazdach w terminach wybranych przez Pasażera)
 2. BAGAŻ

  • Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów dotyczących przewozu bagażu.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach.
  • O zabraniu bagażu dodatkowego (tzw. nadbagaż) lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa pojazdu.
  • Zabrania się przewozu bagażu zawierającego przedmioty, których przewóz jest zabroniony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również bagażu zawierającego przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym podróżnym albo przewoźnikowi lub narażać podróżnych na niewygody. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
  • Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zapomniane lub z innego powodu pozostawione przez Pasażera w pojazdach po zakończeniu podróży.
  • Przewoźnik nie odpowiada za bagaż poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy Przewoźnika i została udowodniona przez Pasażera.
  • Przewoźnik nie odpowiada za utratę bagażu w przypadku jego kradzieży. Przewoźnik nie odpowiada także za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. Przy przewozie przedmiotów wartościowych Przewoźnik zaleca wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu.
  • Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszt przechowywania bagażu w wysokości równowartości 2 EURO za każdy dzień ponosi podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się po odbiór bagażu we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
 3. PASAŻER

  • Pasażer zobowiązany jest przed dokonaniem rezerwacji zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  • Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż oraz jej bagażu.
  • Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy ukończonym 15. a 18. rokiem życia zostanie przewieziony wyłącznie na podstawie druku upoważnienia przewozu nieletniego pasażera, który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby do pojazdu przewoźnika.
  • Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika.
  • Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził Przewoźnikowi lub innym pasażerom. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej do wysokości 40 EURO.
  • Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera.
  • Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków odurzających w pojazdach przewoźnika jest zabronione.
 4. PRZEWOŹNIK

  • Przewoźnik dołoży wszelkich starań, by przewieźć pasażera zgodnie z niniejszymi Warunkami ale nie może tego zagwarantować. Godziny wyjazdu i przyjazdu mają charakter jedynie orientacyjny, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu oraz późniejszy przyjazd do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na trasie przejazdu spowodowane względami logistycznymi lub bezpieczeństwem podróżnych, bez uprzedniego informowania o tym.
  • Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w swoich pojazdach lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
   • znajduje się w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na chorobę zakaźną
   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych Pasażerów
   • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu
  • Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na trasie, jeśli nie posiada on dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych lub bez uprzedniego poinformowania przewoźnika przewozi przedmioty, które wymagają dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy. W takim przypadku bilet Pasażera na przejazd w jedną stronę uważa się za wykorzystany.
  • W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności jej kontynuowania, przewoźnik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań zapewnić inny środek transportu umożliwiającego dotarcie Pasażera do miejsca przeznaczenia.
  • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie bezpośrednio do przewoźnika, pocztą lub pocztą elektroniczną.
  • Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez Pasażera, lub jego opiekuna prawnego, w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszonych zastrzeżeń, ewentualnie doznanych szkód i związanych z tym roszczeń, itp. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez przewoźnika.